Новото в сайта

Публикувана Заповед № 261 / 11.04.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване за монтиране на кафе-автомат в имот частна общинска собственост.

Дата на публикуване: 12.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за I тримесечие 2024 г.

Дата на публикуване: 10.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 29.02.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.03.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 171 / 27.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно ползване на имоти с НТП – полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2023/2024 година, съгласно Решение № 32 по Протокол № 4/31.01.2024 г. на Общински съвет- Кубрат.

Дата на публикуване: 27.02.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 г. за IV тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 24.02.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 164 / 22.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Тертер за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 г.

Дата на публикуване: 22.02.2024 г.

 

Публикувани бюджети на училищата в Община Кубрат за 2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г.

 

Публикуван Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 05.02.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за IV тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 30.01.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.01.2024 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2024 г.

Дата на публикуване: 08.01.2024 г.