Новото в сайта

Публикувана Заповед № 215 / 21.03.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени – общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност.

Дата на публикуване: 24.03.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.03.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат за четвърто тримесечие.

Дата на публикуване: 24.02.2023 г.

 

Публикуван план за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикувана програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван общински годишен план за младежта за 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикувана годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2023 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2022 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2022 година.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2023 г.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.02.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 60 / 19.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от общински имот в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 23.01.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.01.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 5 / 03.01.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ за създаване на трайни насаждения за срок от 30 /тридесет/ стопански години, считано от 01.10.2023 г.

Дата на публикуване: 04.01.2023 г.

 

Публикуван календар на културните прояви през 2023 г. в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 04.01.2023 г.