Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.07.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 554 / 10.07.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване за поставяне на 3 бр. преместваеми обекти - павилиони в имот - частна общинска собственост.

Дата на публикуване: 11.07.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 497 / 20.06.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - самостоятелен обект с административен адрес: гр. Кубрат, ул. „Ген. Гурко“ №1, вх. Г, ет. 0.

Дата на публикуване: 20.06.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 480 / 14.06.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за избор на приобретател на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на общински имот - частна общинска собственост в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 14.06.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.06.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 448 / 04.06.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за срок от една стопанска година (2024 г. / 2025 г.)

Дата на публикуване: 04.06.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 389 / 23.05.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за монтиране на кафе-автомат в сграда с административен адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1.

Дата на публикуване: 23.05.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 388 / 22.05.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на свободни имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Дата на публикуване: 23.05.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 385 / 22.05.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти в местността "Старата чешма" гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 22.05.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.05.2024 г.

 

Публикувана Заповед №275 / 18.04.2024 г. на кмета на община Кубрат относно забрана за бране на липов цвят на територията на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 23.04.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 298 / 22.04.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти-ниви и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за стопанската година 2024/2025 г.

Дата на публикуване: 22.04.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 261 / 11.04.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване за монтиране на кафе-автомат в имот частна общинска собственост.

Дата на публикуване: 12.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за I тримесечие 2024 г.

Дата на публикуване: 10.04.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 29.02.2024 г. на Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.03.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 171 / 27.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно ползване на имоти с НТП – полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2023/2024 година, съгласно Решение № 32 по Протокол № 4/31.01.2024 г. на Общински съвет- Кубрат.

Дата на публикуване: 27.02.2024 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 г. за IV тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 24.02.2024 г.

 

Публикувана Заповед № 164 / 22.02.2024 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Тертер за създаване на трайни насаждения за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 г.

Дата на публикуване: 22.02.2024 г.

 

Публикувани бюджети на училищата в Община Кубрат за 2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г.

 

Публикуван Бюджет 2024 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 05.02.2024 г.