Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.11.2023 г.

 

Публикувана Заповед №824 / 31.10.2023 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2024 г.

Дата на публикуване: 31.10.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2023 г. за III тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 27.10.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 799 / 23.10.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен конкурсм за отдаване под наем, за срок от три години на част от общински имот за поставяне на навес за обслужващи дейности в общински урегулиран поземлен имот с №I от кв. 44 по ПУП на с. Бисерци.

Дата на публикуване: 23.10.2023 г.

 

Публикуванa краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 – 2026 г.

Дата на публикуване: 18.10.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за III тримесечие 2023 г.

Дата на публикуване: 13.10.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.10.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 771 / 09.10.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от една учебна година на част от четириетажна общинска сграда в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 11.10.2023 г.

 

Публикуван проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2024 г.

Дата на публикуване: 29.09.2023 г.

 

Публикуван одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кубрат за 2022 г.

Дата на публикуване: 18.09.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.09.2023 г.

 

Публикуван Бюджет 2023 г. на училищата в Община Кубрат.

Дата на публикуване: 07.09.2023 г.

 

Публикуван Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 01.09.2023 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2023 г. на Бюджет 2023 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2023 г.

 

Публикувана Заповед № 605 / 10.08.2023 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост в селата: Звънарци, Мъдрево, Сеслав, Равно и Тертер.

Дата на публикуване: 10.08.2023 г.