Новото в сайта

Публикувана Заповед № 883 / 22.11.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти на територията на с. Севар, общ. Кубрат от общинския фонд с НТП “ниско застрояване“.

Дата на публикуване: 22.11.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.11.2022 г.

 

Публикувана Заповед №839 / 31.10.2022 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2023 г.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 813 / 20.10.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 49518.332.175 в землището на с. Мъдрево, местност „Арпалък“.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 723 / 23.09.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски земи от ОПФ в землището на с. Мъдрево за срок от 10 /десет/ стопански години.

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 577 / 15.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от три години на терени – общинска собственост за поставяне на павилиони за търговска дейност в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 17.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 569 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в с. Савин.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 568 / 12.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти от общинския фонд с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Мъдрево и с. Равно.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 554 / 08.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2022 / 2023 г.

Дата на публикуване: 10.08.2022 г.