Начало » Профил на купувача

 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 14.06.2020 г. - ЦАИС
Обществени поръчки след 14.04.2016 г.
Обществени поръчки след 01.10.2014 г.
Проведени процедури
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Директно възлагане по чл. 21, ал. 6 от ЗОП
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Кубрат
Публ. на 28.12.2023 г., 13:05 ч.
Заповед №187 / 16.03.2020 г. на кмета на община Кубрат за преустановяване на публичните заседания по чл. 54, ал. 1 и чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за всички обявени до момента обществени поръчки до 29.03.2020 г.
Публ. на 16.03.2020 г., 15:07 ч.
Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Публ. на 22.03.2017 г., 16:49 ч.
Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017 г.
Публ. на 09.03.2018 г., 16:44 ч.
Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2018 г.
Публ. на 11.02.2019 г., 11:08 ч.
Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2019 г.
Публ. на 27.02.2020 г., 11:57 ч.
Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП
Публ. на 09.03.2018 г., размер на файла: 322 KB