Начало » Електронни услуги

 

Електронни услуги


ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

Всички административни услуги за граждани и бизнеса, предоставяни от Община Кубрат, вече могат да бъдат заявявани и заплащани по електронен път. Услугите са интегрирани в сайта на Министерство на електронното управление /МЕУ/, а стъпките, които следва да направите са следните:

• Да се регистрирате на сайта на Министерство на електронното управление, за което трябва да разполагате с Квалифициран Електронен Подпис /КЕП/ или Персонален Идентификационен Код /ПИК/ на НОИ или ПИК на НАП.

• След като вече сте направили своята регистрация, посетете сайта на Община Кубрат, секция ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, в раздел Електронни услуги, където може да изберете директно електронните услуги предоставяни от Община Кубрат или да научите повече за реда за заявяването и заплащането им.

• Бутонът УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ще Ви отведе до всички унифицирани услуги предоставяни от Община Кубрат. Изберете необходимата Ви услуга, за която ще получите пълна информация относно необходимите документи, правно основание, както и описание на електронното заявяване.

• Изтеглете заявлението, чрез ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ. Може да разрешите системата автоматично да попълни наличните за Вас данни в изтегления формуляр. Отворете и попълнете изискваната информация. След това подпишете с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и го запазете чрез заместване на съществуващия.

• Подгответе необходимите към заявлението приложения – когато се изискват такива, като ги сканирате /pdf формат/ или ги снимате с мобилно устройство, като се изисква снимката да е ясно четима.

• Върнете се в работната среда в сайта на Министерство на електронното управление, прикачете подписаното Заявление, както и приложенията.

• След приключването на горепосочените стъпки Община Кубрат ще получи информация за заявената услуга. Ако за предоставяне на административната услуга се изисква такса, ще получите съобщение за това.

• В случай, че за услугата се събира такса, която не сте заплатили предварително по банков път и не сте приложили копие от платежно нареждане (към заявлението), може да заплатите чрез сайта на Министерство на електронното управление. За това ще получите съобщение (в рамките на един до два работни дни), че следва да заплатите съответната такса и линк към портала за плащане с генериран код за плащане, с който можете да влезете чрез ВХОД С КОД ЗА ПЛАЩАНЕ и да я заплатите с банкова (кредитна/дебитна) карта.

• Ако всички документи са приложени и не се налага допълнително представяне на такива или отстраняване на неточности, в срока за изпълнение на административната услуга ще получите съответния административен акт по заявения от Вас начин или мотивиран отказ за неговото издаване.

Чрез регистрацията в сайта на Министерство на електронното управление получавате възможност за пълноценна, сигурна и лесна комуникация с общинска администрация, в безопасна от КОВИД -19 среда, без опашки и изчакване. Подаването и получаването на молби, жалби и сигнали до съответните администрации се удостоверява с времеви печати и без спор относно момента на получаването.

 

Чрез сайта на Министерството на електронното управление имате достъп до:

• Изпратени и получени съобщения с информация за времето на изпращане и получаването им от страните;

• Възможност за заявяване, заплащане и предоставяне на административни услуги към всички общински администрации, държавни органи и институции, които са присъединени към Единния модел;

• Достъп до секция справка по физическо лице – съдържа информация за регистрираното лице и възможност за извършване на справка в различни регистри и масиви информация, като например: Справка за експертно решение от единната система за медицинска експертиза; Справка по персонална партида на физическо лице от Имотния регистър към Агенция по вписванията; Справка за постоянен/настоящ адрес; Справка за наличие/липса на задължения от Регистър на задълженията към митническата администрация (РЕЗМА) и много други.
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне


1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2033 Възстановяване или промяна на име
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2053 Припознаване на дете
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2390 Установяване на наличие на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)Правни и административно-технически услуги


1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданиятаАдминистративни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“


594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
2047 Категоризация на места за настаняване
2050 Прекратяване на категория на туристически обект
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обектиАдминистративно-технически услуги „Общинска собственост“


1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверкаАдминистративни услуги „Селско стопанство и екология“


2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земиАдминистративни услуги „Зелена система“


1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територииАдминистративни услуги „Местни данъци и такси“


1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Електронна справка за местни данъци и такси
Електронна справка за наличие или липса на задължения
Електронен калкулатор за изчисляване на данък за МПСАдминистративни услуги „Социални дейности“


2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсииАдминистративно-технически услуги „Устройство на територията“


1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване на виза за проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план
2112 Издаване на разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2115 Одобряване изменението на кадастрален план
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тяхАдминистративни услуги „Кадастър“


2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоАдминистративни услуги „Контрол по строителството“


2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здравеАдминистративни услуги „Реклама“


2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементиВиртуално деловодство
Записване за приемните дни в Община Кубрат
Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби
Подаване на сигнали за нередности
Заявление за достъп до обществена информацияЕдинен портал за достъп до електронни административни услуги
Електронни услуги на НАП
Плащане на такса смет и данък сгради