Начало » Декларации по Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

 

Публичен регистър на подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

Публичен регистър на подадени ежегодни декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК за 2023 г.

 

 

Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси

Към момента няма задължени лица по § 1 от ДР на ЗПК, неподалите в срок декларации за имущество и интереси.