Начало » Общинска администрация

 

Общинска администрация

Структура и функции
   Кмет на община Кубрат
   Заместник-кметове на община Кубрат
   Секретар на община Кубрат
   Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
   Дирекция "Специализирана администрация"
Вътрешни нормативни документи
   Устройствен правилник на Общинска администрация - гр. Кубрат
   Харта на клиента
   Вътрешни правила за организация на адм. обслужване в Община Кубрат
   Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник
   Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Община Кубрат
Приемни дни на общинската управа
Антикорупционен портал
   Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път
Награди и отличия

 

 

Функционално описание – общинска администрация

 

Структурата на общинската администрация е организирана в дирекции и отдели, които осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

• Дейността на отделите се обособява по отделни направления в сектори, но те са функционални, а не йерархични нива.

 

• Кметът на общината, в съответствие с утвърдената от Общинския съвет структура и численост на общинската администрация, утвърждава длъжностното щатно разписание на общинската администрация.

 

• Назначаването на служителите по служебно или трудово правоотношение се извършва от кмета на общината, при условията и по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

 

• Изпълнението на задълженията на служителите в общинската администрация се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет и политическа неутралност.

 

• Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация имат правата, предвидени в Закона за държавния служител, в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането им.

 

 

Длъжности в общинската администрация

 

Длъжност в общинската администрация е нормативно определена позиция, която се заема по служебно правоотношение или по трудово правоотношение, след спечелен конкурс, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицата, които я заемат и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностна характеристика.

 

Дейността на общинската администрация се осъществява от: 1/ Държавни служители и 2/ Лица, работещи по трудово правоотношение.

 

Видовете длъжности в общинската администрация са: 1/ Ръководни; 2/ Експертни; 3/ Технически

 

• Ръководните длъжности в общинската администрация се заемат от лица по служебно правоотношение.

 

• Експертните длъжности в общинската администрация се заемат от лица по служебно или трудово правоотношение.

 

• Техническите длъжности в общинската администрация се заемат от лица по трудово правоотношение.

 

• Длъжностите главен счетоводител, главен юрисконсулт и главен архитект на общината се заемат по служебно правоотношение.

 

• Държавни служители в община Кубрат са лицата, заемащи ръководни длъжности в общата администрация, експерти в специализираната администрация, главният счетоводител, главният юрисконсулт и главният архитект.

 

• Не са държавни служители, по смисъла на Закона за държавния служител, заместник-кметовете и лицата, които изпълняват технически функции в администрацията.

 

Длъжностите в общинската администрация се заемат по ред и при спазване на условията и изискванията на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, Кодекса на труда и други нормативни актове.