Начало » Местно самоуправление

 

Местно самоуправление

Законова рамка на местното самоуправление
   Конституция на Република България
   Закон за местното самоуправление и местната администрация
   Европейска харта за местното самоуправление
Вътрешни нормативни документи
Структура и функции на Общинска администрация - Кубрат
Актове на Общински съвет - Кубрат
Телефонен указател на община Кубрат
Телефонен указател на населените места в община Кубрат
Регистър на общинската собственост
Достъп до обществената информация
   Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Общинска администрация - Кубрат
   Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
   Чл. 15 от ЗДОИ
   Заявление за достъп до информация
   Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ
   Наръчник "Как да получим достъп до информация?"
   Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители
   Наръчник "Как да получим достъп до информация за околната среда?"
   Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/
   Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/
   Правилник за прилагане на ЗЗКИ
   Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Кубрат
   Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Община Кубрат, подлежаща на класификация като служебна тайна (съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 26, ал. 1 от ППЗЗКИ)

 

 

Програма Достъп до Информация
Полезни Интернет връзки