Начало » Проекти на нормативни актове

 

Проекти на нормативни актове

Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 23.04.2024 г.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 23.04.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., публ. на 08.05.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 05.04.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 22.04.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 – 2024 год., Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2024 година., публ. на 07.03.2024 г.
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2024 г., публ. на 07.03.2024 г.
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат, публ. на 07.03.2024 г.
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за за периода 2023 – 2024 год., публ. на 07.03.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 – 2024 год., Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2024 година., публ. на 22.03.2024 г.Уведомление за изготвен проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 22.02.2024 г.
Проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 22.02.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за защита при бедствия на Община Кубрат за 2023 г., публ. на 08.03.2024 г.Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 26.01.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 26.02.2024 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 26.01.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 26.02.2024 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 26.01.2024 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 26.02.2024 г.Уведомление за изготвен проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.12.2023 г.
Проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.12.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за действие за общинските концесии 2023 г. - 2027 г. в Община Кубрат., публ. на 19.01.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г.
Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2023 г.
Проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2024 г., публ. на 15.01.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.12.2023 г.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.12.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2024 г., публ. на 14.01.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година., публ. на 11.12.2023 г.
Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година., публ. на 11.12.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кубрат за периода 2023-2027 година., публ. на 11.01.2024 г.Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г.
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.11.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2024 г., публ. на 15.12.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 11.10.2023 г.
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет., публ. на 11.10.2023 г.
Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 11.10.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за национална карта на социалните услуги., публ. на 16.11.2023 г.Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 05.09.2023 г.
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 05.09.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023 – 2026 година., публ. на 19.09.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 05.09.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 19.09.2023 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота И БКС“ гр. Кубрат., публ. на 03.07.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота И БКС“ гр. Кубрат., публ. на 18.07.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Кубрат., публ. на 12.04.2023 г.
Проект на Механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Кубрат., публ. на 12.04.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Кубрат., публ. на 16.05.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 12.04.2023 г.
Проект на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 12.04.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 16.05.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 10.03.2023 г.
Проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 10.03.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат., публ. на 27.03.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 20.02.2023 г.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 20.02.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г., публ. на 07.03.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 20.02.2023 г.
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 20.02.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград., публ. на 23.03.2023 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 19.01.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 20.02.2023 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 19.01.2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 20.02.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2022 г.
Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 15.12.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2023 г., публ. на 16.01.2023 г.Уведомление за изготвен проект на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г., публ. на 09.12.2022 г.
Проект на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г., публ. на 09.12.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г., публ. на 10.01.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2023 г., публ. на 30.11.2022 г.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2023 г., публ. на 30.11.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2023 г., публ. на 05.01.2023 г.Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2023 г., публ. на 11.11.2022 г.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2023 г.
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2023 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2023 г., публ. на 12.12.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 16.06.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 18.07.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 01.04.2022 г.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 01.04.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г., публ. на 18.04.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 23.03.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 06.04.2022 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 07.03.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 22.03.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 15.02.2022 г.
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 15.02.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г., публ. на 16.03.2022 г.Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 27.01.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 28.02.2022 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 21.01.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 21.02.2022 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 21.01.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 21.02.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 11.01.2022 г.
Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 11.01.2022 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2022 г., публ. на 14.02.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 03.12.2021 г.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 03.12.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2022 г., публ. на 07.01.2022 г.Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година., публ. на 08.11.2021 г.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година.
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2022 година.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2022 година., публ. на 08.12.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 11.08.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат., публ. на 13.09.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 21.05.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат., публ. на 22.06.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г.
Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 16.04.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 18.05.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г.
План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 09.03.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 23.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 05.03.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 19.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план на дейностите за по�а община Кубрат., публ. на 05.03.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат., публ. на 19.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат към него и Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години /2021 г. - 2022 г./, публ. на 26.02.2021 г.
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2021 г., публ. на 26.02.2021 г.
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат, публ. на 26.02.2021 г.
Проект на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години /2021 г. – 2022 г./, публ. на 26.02.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2021 г. и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат към него и Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 години /2021 г. – 2022 г./, публ. на 29.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., публ. на 26.02.2021 г.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., публ. на 26.02.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., публ. на 29.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат., публ. на 15.02.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 23 за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат., публ. на 17.03.2021 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 21.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 22.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 21.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост., публ. на 22.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат., публ. на 15.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат., публ. на 16.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кубрат., публ. на 15.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кубрат., публ. на 16.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г.
Приложение №1 - Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.01.2021 г.
Приложение №2 - Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 12.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2021 г., публ. на 15.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г.
Проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 12.01.2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план за социалните услуги за 2022 г., публ. на 15.02.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г., публ. на 21.12.2020 г.
Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г., публ. на 21.12.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Кубрат през 2021 г., публ. на 12.01.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 14.12.2020 г.
Проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година.
Приложение №1 - Културен календар на Община Кубрат за 2021 година.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кубрат за 2021 година., публ. на 18.01.2021 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2021-2027 г., публ. на 18.11.2020 г.
Проект на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2021-2027 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2021-2027 г., публ. на 21.12.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-2027 г., публ. на 18.11.2020 г.
Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-2027 г.
Приложение №3 - Четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Кубрат
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-2027 г., публ. на 21.12.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 18.11.2020 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г.
План за действие към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021-2025 г., публ. на 21.12.2020 г.Уведомление за изготвен проект на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г., публ. на 07.08.2020 г.
Проект на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г.
Приложение №1A - Индикативен списък на важни за общината проекти
Приложение №2 - Индикативна финансова таблица
Приложение №3 - Матрица на индикаторите
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г., публ. на 09.09.2020 г.Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение в Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 05.06.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение в Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 22.06.2020 г.Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 02.04.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат., публ. на 04.05.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2020 г. и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат към него., публ. на 28.02.2020 г.
Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2020 г.
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2020 г. и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат., публ. на 31.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2021 г., публ. на 28.02.2020 г.
Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2021 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2021 г., публ. на 31.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., публ. на 18.02.2020 г.
Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., публ. на 31.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.02.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд., публ. на 13.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г.
Проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 30.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г.
Проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 28.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 23.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г.
Проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 21.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г.
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г.
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 21.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г., публ. на 12.03.2020 г.Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г.
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 15.01.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година., публ. на 12.03.2020 г.