Начало » Защита на личните данни

 

Защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Кубрат в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Община Кубрат
Седалище и адрес на управление: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат - 7300
Данни за кореспонденция: ул. “Княз Борис I“ № 1, гр. Кубрат - 7300
Телефон: 0848 7 20 20
Интернет сайт: www.kubrat.bg

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Кубрат събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

 

Подаване на жалба

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цв. Лазаров“ № 2, гр. София - 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цв. Лазаров“ № 2, гр. София - 1592
Телефон: 02 9153 518
Интернет сайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 


Политика за защита на личните данни в Община Кубрат