Карта на сайта

Структурата на сайта, с възможност за директно намиране на информация и помощна информация за сайта

 

   » 1 Добре дошли в Кубрат
      » 1.1 Историческа справка
      » 1.2 Кметове на общината
      » 1.3 Почетни звания и награди
      » 1.4 Географска характеристика
         » 1.4.1 Местоположение и карта
         » 1.4.2 Релеф, ландшафт и почви
         » 1.4.3 Климат
         » 1.4.4 Водни ресурси
         » 1.4.5 Горски фонд
         » 1.4.6 Природни забележителности
      » 1.5 Административно-териториално устройство
         » 1.5.1 Указ №2295 / 22.12.1978 г.
         » 1.5.2 Указ №3005 / 06.10.1987 г.
         » 1.5.3 Указ №164 / 19.06.2001 г.
         » 1.5.4 Указ №111 / 11.04.2003 г.
         » 1.5.5 Указ №51 / 25.02.2004 г.
      » 1.6 Фотогалерия
   » 2 Общинска администрация
      » 2.1 Структура и функции
         » 2.1.1 Кмет на община Кубрат
         » 2.1.2 Заместник-кметове на община Кубрат
         » 2.1.3 Секретар на община Кубрат
         » 2.1.4 Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
         » 2.1.5 Дирекция "Специализирана администрация"
      » 2.2 Вътрешни нормативни документи
         » 2.2.1 Устройствен правилник на Общинска администрация - гр. Кубрат
         » 2.2.2 Харта на клиента
         » 2.2.3 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кубрат
         » 2.2.4 Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник
         » 2.2.5 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Община Кубрат
      » 2.3 Декларация на ръководството на Общинска администрация - Кубрат за политиката по информационна сигурност
      » 2.4 Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
      » 2.5 Приемни дни на общинската управа
      » 2.6 Антикорупционен портал
         » 2.6.1 Подаване на сигнал за корупция от гражданин по електронен път
      » 2.7 Награди и отличия
   » 3 Общински съвет
   » 4 Стратегически приоритети
      » 4.1 Програма за управление на Община Кубрат за мандата 2019 г. - 2023 г.
      » 4.2 Общински план за развитие на Община Кубрат за 2014 - 2020 г.
      » 4.3 Програми по дейности /приети от ОбС - Кубрат/
         » 4.3.1 Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.
         » 4.3.2 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021 - 2025 г.
         » 4.3.3 Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
         » 4.3.4 Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2023 - 2027 г.
         » 4.3.5 Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2024 г.
         » 4.3.6 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2024 г.
         » 4.3.7 Общински годишен план за младежта за 2024 г.
         » 4.3.8 Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г.
         » 4.3.9 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 – 2026 г.
         » 4.3.10 Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
         » 4.3.11 Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021 - 2027 г.
         » 4.3.12 Програма за опазване на околната среда на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 г.
         » 4.3.13 Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021 - 2025 г.
         » 4.3.14 План за действие на Община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г.
         » 4.3.15 План за действие на общинските концесии за периода 2023 - 2027 г.
         » 4.3.16 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат 2023 – 2024 г.
         » 4.3.17 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2024 г.
      » 4.4 Проекти по Eвропейски програми
   » 5 Местно самоуправление
      » 5.1 Законова рамка на местното самоуправление
         » 5.1.1 Конституция на Република България
         » 5.1.2 Закон за местното самоуправление и местната администрация
         » 5.1.3 Европейска харта за местното самоуправление
      » 5.2 Вътрешни нормативни документи
      » 5.3 Структура и функции на Общинска администрация - Кубрат
      » 5.4 Актове на Общински съвет - Кубрат
      » 5.5 Телефонен указател на община Кубрат
      » 5.6 Телефонен указател на населените места в община Кубрат
      » 5.7 Регистър на общинската собственост
      » 5.8 Достъп до обществената информация
         » 5.8.1 Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Общинска администрация - Кубрат
         » 5.8.2 Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
         » 5.8.3 Чл. 15 от ЗДОИ
         » 5.8.4 Заявление за достъп до информация
         » 5.8.5 Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ
         » 5.8.6 Наръчник "Как да получим достъп до информация?"
         » 5.8.7 Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители
         » 5.8.8 Наръчник "Как да получим достъп до информация за околната среда?"
         » 5.8.9 Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/
         » 5.8.10 Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/
         » 5.8.11 Правилник за прилагане на ЗЗКИ
         » 5.8.12 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Кубрат
         » 5.8.13 Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Кубрат
   » 6 Административно обслужване
      » 6.1 Комплексно административно обслужване
      » 6.2 Административни услуги по дейности
         » 6.2.1 Гражданско състояние
         » 6.2.2 Търговски дейности и туризъм
         » 6.2.3 Административни услуги по транспорта
         » 6.2.4 Общинска собственост и жилищна политика
         » 6.2.5 Устройство на територията, кадастър и регулация
         » 6.2.6 Екология
         » 6.2.7 Аграрна политика и земеползване
         » 6.2.8 Местни данъци и такси
      » 6.3 Нормативна база
         » 6.3.1 Харта на клиента
         » 6.3.2 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кубрат
         » 6.3.3 Вътрешни правила за за работа в система за електронен обмен на съобщения в Общинската администрация на Община Кубрат
         » 6.3.4 Наредба за административното обслужване
         » 6.3.5 Закон за местните данъци и такси
         » 6.3.6 Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат
         » 6.3.7 Наредба №17 - за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат
      » 6.4 Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/
      » 6.5 Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане
      » 6.6 Електронно плащане на местни данъци и такси чрез системата ePay
   » 7 Електронни услуги
      » 7.1 Електронни административни услуги с електронен подпис
      » 7.2 Виртуално деловодство
      » 7.3 Електронна справка за местни данъци и такси
      » 7.4 Образци на заявления за видовете административни услуги
         » 7.4.1 Гражданско състояние
         » 7.4.2 Търговски дейности и туризъм
         » 7.4.3 Административни услуги по транспорта
         » 7.4.4 Общинска собственост и жилищна политика
         » 7.4.5 Устройство на територията, кадастър и регулация
         » 7.4.6 Екология
         » 7.4.7 Аграрна политика и земеползване
         » 7.4.8 Местни данъци и такси
      » 7.5 Записване за приемните дни в Община Кубрат
      » 7.6 Заявление за достъп до обществена информация
      » 7.7 Пощенска кутия за предложения, сигнали, жалби и молби
      » 7.8 Единен портал за достъп до електронни административни услуги
      » 7.9 Електронни услуги на НАП
      » 7.10 Плащане на такса смет и данък сгради
      » 7.11 Подаване на сигнали за нередности
   » 8 Общински дейности
      » 8.1 Бюджет и финанси
      » 8.2 Общинска собственост
      » 8.3 Регулация на търговската дейност, защита на потребителите и туризма
      » 8.4 Регулация на транспорта
      » 8.5 Аграрна политика и земеползване
      » 8.6 Екология
         » 8.6.1 Програми и наредби
         » 8.6.2 Проект “Зеленото богатство на Кубрат”
         » 8.6.3 Проект “Чисти реки за чисти морета”
         » 8.6.4 Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
         » 8.6.5 Обявления
         » 8.6.6 Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2023 год.
         » 8.6.7 Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2023 г.
      » 8.7 Енергийна ефективност
         » 8.7.1 Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 - 2026 г.
         » 8.7.2 Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
         » 8.7.3 Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 г. - 2020 г.
      » 8.8 Устройство на територията
         » 8.8.1 Съобщения по ТСУ /Териториално-селищно устройство/
      » 8.9 Образователна система
      » 8.10 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Кубрат
      » 8.11 Спортни дейности
      » 8.12 Социална политика
         » 8.12.1 Услуги в общността
         » 8.12.2 Специализирани институции
         » 8.12.3 Заетост и безработица
      » 8.13 Здравно обслужване
      » 8.14 Култура
         » 8.14.1 Национален конкурс „Медни гласчета”
         » 8.14.2 Национален конкурс „Хумор и сатира”
         » 8.14.3 Календар на културните прояви през 2023 г.
         » 8.14.4 Градски музей
         » 8.14.5 Читалища
         » 8.14.6 Формации и клубове
         » 8.14.7 Вероизповедания
      » 8.15 Туризъм
   » 9 Маркетингов профил
      » 9.1 Промишленост
      » 9.2 Селско и горско стопанство
   » 10 Публични регистри
      » 10.1 Регистър Общинска собственост
         » 10.1.1 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
         » 10.1.2 Публичен регистър на актове за общинска собственост
         » 10.1.3 Общински концесионен регистър
         » 10.1.4 Регистър на обществените поръчки
         » 10.1.5 Публичен регистър по приватизация
         » 10.1.5 Приватизационен план на Община Кубрат
      » 10.2 Публичен регистър на получените дарения в община Кубрат
      » 10.3 Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в община Кубрат
      » 10.4 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Кубрат, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците
      » 10.5 Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
      » 10.6 Регистър на домашни и безстопанствени кучета
         » 10.6.1 Процедура за регистрация на домашни кучета
         » 10.6.2 Информация за овладяване на популацията на безстопанствени кучета
         » 10.6.3 Регистър на домашни кучета
         » 10.6.4 Регистър на обработените безстопанствени кучета от СГБПЖ - Русе
         » 10.6.5 Регистър на обработените безстопанствени кучета от СРТР - Тутракан
   » 11 Международно сътрудничество
      » 11.1 Снимки от град Омол, Кралство Швеция
      » 11.2 Снимки от град Тюри, Република Естония
      » 11.3 Снимки от град Виделе, Република Румъния
      » 11.4 Информационен материал за град Скуодас, Република Литва
      » 11.5 Информационен материал за град Мценск, Руска федерация
   » 12 Национални конкурси
      » 12.1 Национален конкурс "Медни гласчета"
         » 12.1.1 Национален конкурс "Медни гласчета" 2006 г.
         » 12.1.2 Национален конкурс "Медни гласчета" 2007 г.
         » 12.1.3 Национален конкурс "Медни гласчета" 2008 г.
         » 12.1.4 Национален конкурс "Медни гласчета" 2009 г.
         » 12.1.5 Национален конкурс "Медни гласчета" 2010 г.
         » 12.1.6 Национален конкурс "Медни гласчета" 2011 г.
         » 12.1.7 Национален конкурс "Медни гласчета" 2012 г.
         » 12.1.8 Национален конкурс "Медни гласчета" 2014 г.
      » 12.2 Национален конкурс "Хумор и сатира"
         » 12.2.1 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2007 г.
         » 12.2.2 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2008 г.
         » 12.2.3 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2009 г.
         » 12.2.4 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2010 г.
         » 12.2.5 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2011 г.
         » 12.2.6 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2012 г.
         » 12.2.7 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2013 г.
         » 12.2.8 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2014 г.
         » 12.2.9 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2016 г.
         » 12.2.10 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2017 г.
         » 12.2.11 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2018 г.
         » 12.2.12 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2019 г.
         » 12.2.13 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2020 г.
         » 12.2.14 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2021 г.
         » 12.2.15 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2022 г.
         » 12.2.16 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2023 г.
         » 12.2.17 Национален конкурс "Хумор и сатира" 2024 г.
      » 12.3 Фолклорен фестивал "Божурите"
         » 12.3.1 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2010 г.
         » 12.3.2 Национален фолклорен фестивал "Божурите" 2011 г.
         » 12.3.3 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2012 г.
         » 12.3.4 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2013 г.
         » 12.3.5 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2014 г.
         » 12.3.6 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2015 г.
         » 12.3.7 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2016 г.
         » 12.3.8 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2017 г.
         » 12.3.9 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2018 г.
         » 12.3.10 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2019 г.
         » 12.3.11 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2021 г.
         » 12.3.12 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2022 г.
         » 12.3.13 Международен фолклорен фестивал "Божурите" 2023 г.
         » 12.3.14 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2024 г.
      » 12.4 Конкурс за красота "Мис Пагане"
   » 13 Общински справочник
      » 13.1 Регистър на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия
      » 13.2 Търгове и конкурси
      » 13.3 Съобщения по АПК
         » 12.3.11 Общински фолклорен фестивал "Божурите" 2022 г.
      » 13.4 Съобщения по ТСУ
      » 13.5 Управление на етажната собственост
      » 13.6 Неправителствени организации /НПО/
      » 13.7 Стратегически приоритети на община Кубрат
      » 13.8 Телефонен указател на община Кубрат
      » 13.9 Телефонен указател на населените места в община Кубрат
      » 13.10 Новото в сайта
      » 13.11 Справочник на гражданина
         » 13.11.1 Телефонен указател на община Кубрат
         » 13.11.2 Телефонен указател на населените места в община Кубрат
         » 13.11.3 Календар на културните прояви през 2023 г.
         » 13.11.4 Достъп до обществената информация
         » 13.11.5 Антикорупционен портал
         » 13.11.6 Център за административно обслужване /ЦAO/
         » 13.11.7 Местни данъци и такси
         » 13.11.8 Областна администрация - Разград
         » 13.11.9 Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве РИОКОЗ - Разград
         » 13.11.10 Районна здравноосигурителна каса РЗОК - Разград
         » 13.11.11 Областна дирекция на МВР - Разград
         » 13.11.12 Сметки за електроенергия
         » 13.11.13 Сметки за вода /ВИК/
         » 13.11.14 Национална агенция за приходите
         » 13.11.15 Справка за здравно осигуряване
         » 13.11.16 Транспортна информационна система
         » 13.11.17 Телефонен справочник
         » 13.11.18 Полезни връзки
   » 14 Пресцентър