Начало » Общински дейности

 

Общински дейности

Бюджет и финанси
Общинска собственост
Регулация на търговската дейност, защита на потребителите и туризма
Регулация на транспорта
Аграрна политика и земеползване
Екология
  Програми и наредби
  Проект “Зеленото богатство на Кубрат”
  Проект “Чисти реки за чисти морета”
  Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
  Обявления
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2019 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2020 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2021 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2022 година
  Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2020 г.
  Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2021 г.
  Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2022 г.
  Обобщен протокол за извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат в периода 15.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
  Информационна брошура „Живея в чиста община!”
  Информационна брошура „Забрана на пластмасата за еднократна употреба”
Енергийна ефективност
  Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 – 2026 г.
  Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
  Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г.
  Публикуван годишeн отчет за 2023 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2022 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2021 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2020 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2019 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2018 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
  Публикуван годишeн отчет за 2017 г. за изпълнение на плановете по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
  Публикуван годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на плановете по чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
Устройство на територията
Образователна система
  Проект "С грижа за всеки ученик"
  Проект "Участвам и променям"
  Проект "Училищен плод"
  Международен проект в ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат
Комисия за борба срещу противообществ. прояви на малолетни и непълнолетни
Спортни дейности
Социална политика
  Услуги в общността
  Специализирани институции
Здравно обслужване
Култура
  Национален конкурс „Медни гласчета”
  Национален конкурс „Хумор и сатира”
  Календар на културните прояви през 2023 г.
  Градски музей
  Читалища
  Формации и клубове
  Вероизповедания
Туризъм