Начало » Административно обслужване

 

Административно обслужване

Комплексно административно обслужване
Административни услуги по дейности
  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  Правни и административно-технически услуги
  Административни услуги Нотариална дейност
  Търговия, туризъм, транспорт
  Административно-технически услуги Общинска собственост
  Селско стопанство и екология
  Зелена система
  Местни данъци и такси
  Социални дейности
  Административно-технически услуги Устройство на територията
  Кадастър
  Контрол по строителството
  Реклама
Нормативна база
  Харта на клиента
  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кубрат
  Вътрешни правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация
  Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване в Общинска администрация
  Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община Кубрат
  Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Кубрат
  Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат
  Наредба №17 - за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат
Център за административно обслужване /ЦAO/
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021 г.
Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане
Електронно плащане на местни данъци и такси чрез системата ePay