Начало » Административно обслужване

 

Административно обслужване

Комплексно административно обслужване
Административни услуги по дейности
  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
  Правни и административно-технически услуги
  Административни услуги Нотариална дейност
  Търговия, туризъм, транспорт
  Административно-технически услуги Общинска собственост
  Селско стопанство и екология
  Зелена система
  Местни данъци и такси
  Социални дейности
  Административно-технически услуги Устройство на територията
  Кадастър
  Контрол по строителството
  Реклама
Нормативна база
  Харта на клиента
  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кубрат
  Вътрешни правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в Общинска администрация
  Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване в Общинска администрация
  Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община Кубрат
  Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Кубрат
  Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат
  Наредба №17 - за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат
Център за административно обслужване /ЦAO/
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2022 г.
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2021 г.
Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане
Електронно плащане на местни данъци и такси чрез системата ePay