Начало » Маркетингов профил

 

Маркетингов профил

   Промишленост
   Селско и горско стопанство

 

 

Селското стопанство е един от най-развитите сектори на общинската икономика, характерен за всички селища на общината, осигуряващ поминъка на значителна част от населението. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на доходи в селата и основна база за преработвателните мощности в общината. Основните приоритети на общинската политика в областта на селското стопанство са насочени към: развитие на екологично земеделие и животновъдство; възстановяване на традициите в зеленчуковото производство; възстановяване на овощарството и лозарството; създаване на малки предприятия за преработка и пакетиране на селскостопанска продукция.

 

Отрасловото преструктуриране, съпътстващо промените в общинската икономика през 90-те години дава основание да се счита, че тя се насочва към индустриална специализация. Тенденциите в развитието на общинската икономика през последните години очертават като структуроопределящи отрасли преработващата индустрия, селското и горското стопанство, търговията и услуги. Преработващата промишленост се представлява основно от група фирми от дървопреработващата промишленост. Очакванията са до 2013 г. да се увеличи производството на преработващата индустрия с около 24%, като се разшири чувствително и износът на продукцията. В стратегически план, успоредно с процесите на продуктовото и технологичното преструктуриране на съществуващите традиционни промишлени производства, ще се осъществява и териториално пренасочване на промишлените дейности.

 

Приоритетите на общинската политика за развитие на промишлеността са: насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства; стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към развитие на жизнеспособни и високоадаптивни малки и средни предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства; развитие на перспективни регионални клъстери; подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктура; създаване на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване на нови устроени производствени терени.