Начало » Стратегически приоритети

 

Стратегически приоритети

Програма за управление на Община Кубрат за мандата 2019 г. - 2023 г.
Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.
План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 - 2027 г.
Доклад за резултатите от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 – 2020 г.
Програми по дейности /приети от Общински съвет - Кубрат/
   Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
   Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2021 - 2025 г.
   Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.
   Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 - 2023 г.
   Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2022 г.
   Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кубрат 2016 - 2020 г.
   Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2022 г.
   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2022 г.
   Общински годишен план за младежта за 2022 г.
   Общинска програма по енергийна ефективност за периода 2020 г. - 2025 г.
   Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат за периода 2021 - 2022 г.
   Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2022 г.
   Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г.
   Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 – 2026 г.
   Програма за управление на отпадъците на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 г.
   Програма за опазване на околната среда на Община Кубрат за периода 2021 - 2027 г.
   Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Кубрат за периода 2021 - 2025 г.
Проекти по Eвропейски програми