Начало » Публични регистри

 

Публични регистри

Регистър Общинска собственост
  Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти
  Публичен регистър на актове за общинска собственост
  Общински концесионен регистър
  Регистър на обществените поръчки
  Публичен регистър по приватизация
  Приватизационен план на Община Кубрат
Публичен регистър на получените дарения в община Кубрат
Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в община Кубрат
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Кубрат, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците
Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
Регистър на домашни и безстопанствени кучета
  Процедура за регистрация на домашни кучета
  Информация за овладяване на популацията на безстопанствени кучета
  Регистър на домашни кучета
  Регистър на обработените безстопанствени кучета от СГБПЖ - Русе
  Регистър на обработените безстопанствени кучета от СРТР - Тутракан

 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

Осъществява дейностите по установяване, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – актуване и деактуване, сделки по разпореждане и управление на общинските имоти, прилагане на реституционните закони, осъществява методическо ръководство и контрол по управлението и разпореждането с общинската собственост от кметствата и общинските звена.

 

Регистрация и разпореждане с общинската собственост:

 

1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, след което съставя актове за общинска собственост, осъществява вписването и декларирането на имотите, води регистри на общинската собственост, извършва отписването на имотите от актовите книги;

2. Изготвя проекти за решения на ОбС, свързани с придобиването и разпореждането с общинска собственост и отчуждаване;

3. Подготвя и докладва преписките по придобиване, предоставяне за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – продажба или учредяване на вещни права, делби, прекратяване на съсобственост, замени на имоти общинска собственост, концеси;

4. Подготвя и докладва преписките по отчуждаване на имоти и прилагане на ПУП по отношение на общински терени;

5. Подготвя провеждането на търгове и конкурси по продажба и учредяване на вещни права върху имоти общинска собственост и концесии;

6. Осъществява методическо ръководство по прилагането на ЗОС, ППЗОС, Наредбата по чл. 8 от ЗОС на кметовете на населените места;

7. Упражнява от името на кмета на общината общ надзор по управлението и разпореждането с общинска собственост;

8. Води регистър на общинската собственост, включена в капитала или предоставена на общински търговски дружества и предприятия;

9. Съхранява преписките на реституираните имоти;

10. Издава удостоверения по молби на физически и юридически лица;

11. Заверява молби, декларации по обстоятелствена проверка;

12. Води регистър на сключените сделки по управление и разпореждане с общинска собственост;

13. Подготвя ежемесечни справки за придобитите и продадени имоти.

 

Управление и приватизация на общинската собственост:

 

1. Подготвя провеждането на процедурите по отдаване под наем на нежилищните имоти общинска собственост;

2. Обработва и докладва преписките по отдаване под наем на нежилищни имоти общинска собственост;

3. Подготвя надлежните договори и допълнителните споразумения към тях;

4. Осъществява контрол по изпълнението на наемните договори, подготвя ежемесечни справки за нередовните наематели;

5. Извършва процедурите по прекратяване на наемните договори;

6. Изготвя,организира и изпълнява процедурата по принудително изземване на общински нежилищни имоти;

7. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонт и поддръжка на същите;

8. Прави предложения за премахване на негодни за обитаване и застрашени от самосрутване общински имоти;

9. Подготвя преписките, организира и провежда процедури по разпореждане с движими вещи общинска собственост;

10. Подготвя годишен план за приватизация на общинска собственост и организира изпълнението му, подготвя предложения за решения на ОбС, свързани с приватизацията – подготвя тръжната и конкурсна документация, организира провеждането на търгове и конкурси за приватизация на общински обекти, подготвя приватизационните договори и упражнява текущ контрол по изпълнението им, за което изготвя доклади до кмета и комисията по следприватизационен контрол на ОбС;

11. Извършва дейността по настаняване в общинския жилищен фонд: подготвя годишните списъци на нуждаещите се от жилища граждани, подготвя настанителни заповеди, провежда процедурите по прекратяване на наемните правоотношения, упражнява контрол по стопанисване и поддържане на общинския жилищен фонд, извършва принудително изземване на общински жилища.