Състоя се Официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“   На 05.06.2020 г. от 11:30 ч. на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат (кв. Дряново) се състоя Официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“, който се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0050-C01/07.05.2019 г. сключен между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   На събитието присъстваха Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат, заместник-кметовете г-жа Женифер Пойраз и г-н Мирослав Йорданов, Ихсан Хаккъ - народен представител от Движение за права и свободи, д-р Айдън Велиев – директор на Областна дирекция – Разград към Държавен фонд „Земеделие“, Юлиян Данаилов – управител на Областен информационен център – Разград, представители на изпълнителите по договора, кметове на общини и кметства, общински съветници, директори и управители на институции и общински предприятия, жители и гости на община Кубрат.
   В своето обръщение към присъстващите кметът г-н Неби благодари на всички за ползотворната и градивна работа, на народните представители за разбирането и съдействието и на всички служители към Общинската администрация, а също и на общинските съветници за подкрепата. Благодарности бяха отправени и към строителите към, които обаче кметът се обърна с уверението, че контролът от страна на Общината по изпълнението на проекта ще бъде безкомпромисен. Малко след приветствията кметът Неби и народния представител счупиха бутилка шампанско, след което бе лиснато менче с вода за спорна и безаварийна работа. По стара традиция гостите бяха посрещнати и с вкусна пита.
   Общата цел на инвестиционния проект е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. С изпълнението се цели повишаване привлекателността на гр. Кубрат и с. Савин, качеството и комфорта на обитаване, чрез подобряване на достъпа до пътищата от по-висок клас. Конкретната цел на проекта е възстановяване и подобряване параметрите на улиците „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и „Цар Симеон“ в с. Савин, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди.
   Общата стойност на инвестицията е 1 120 410,87 лв., от които 952 349,23 лв. европейско и 168 061,64 лв. национално финансиране.
   Начало: 07.05.2019 г.
   Край: 07.05.2022 г.

 

 

 

Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“
Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“
Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“
Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“

 

Назад