Начало » Декларации по ЗПУКИ

 

Регистър на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

I. Ръководство

Алкин Неби - кмет на община Кубрат
Женифер Пойраз - заместник-кмет на община Кубрат
Ерсен Ибрям - кмет на кметство Горичево
Шюкрю Назиф - кмет на кметство Задруга
Салим Мустафа - кмет на кметство Мъдрево
Шинаси Абтулов - кмет на кметство Равно
Шефкъ Мехмедов - кмет на кметство Савин
Николай Иванов - кмет на кметство Тертер
Шуаиб Мехмед - кмет на кметство Точилари
Петър Петров - кмет на кметство Юпер
Наргис Басри - секретар на община Кубрат
Евгени Генев - Главен вътрешен одитор

 

II. Обща администрация

Бюлент Дахилов - Директор на дирекция „АПИО”
Айтен Елиманова - Главен експерт „ГРАО”
Джанел Алиева - Младши експерт „ГРАО”
Светлана Георгиева - Главен юрисконсулт
Сибял Назифова - Младши експерт „Връзки с обществеността”
Елис Зайкърова - Главен експерт „БФТРЗФК”
Силвия Петрова - Счетоводител
Севджан Исмаилова - Счетоводител
Фикрие Хасанова - Главен специалист - касиер и работна заплата
Нефисе Наим - Специалист - касиер - домакин
Цветалина Маринова - Главен специалист „Управление на чов. ресурси”

 

III. Специализирана администрация

Стефан Калинов - Директор на дирекция „СА”
Ергин Чакъров - Старши експерт - инвеститорска дейност
Зелиха Раимова - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Десислава Друмева - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Снежанка Петкова - Началник - отдел „ОСОПИД”
Айдън Касим - Главен експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Гюлтен Садъкова - Главен експерт „Земеделски дейности”
Ширин Шабанова - Главен експерт „Общинска собственост”
Ивайло Иванов - Главен експерт „Управление на проекти”
Стела Любенова - Младши експерт „Обществени поръчки”
Здравко Вутов - Началник - отдел „ПКТО”
Хюля Топал - Технически сътрудник - ОбС
Рахми Ахмедов - Главен специалист - документация
Надие Карагьозова - Секретар на МКБППМН - Кубрат
Есин Мехмедова - главен специалист „Техническо обслужване”
Джахиде Юсуфова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гюлюмсер Сюлейманова - главен специалист „Техническо обслужване”
Нефисе Фетова - главен специалист „Техническо обслужване”
Айтен Хюсеинова - специалист „Техническо обслужване”
Наалян Сали - старши специалист „Техническо обслужване”
Севгинар Шюкри - главен специалист „Техническо обслужване”
Нихал Кедикова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гьонюл Хасан - главен специалист „Техническо обслужване”
Добринка Филева - специалист „Техническо обслужване”