Начало » Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

  Декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
  Декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
  Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
  Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
  Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

 

 

I. Ръководство

Евгени Генев - Главен вътрешен одитор

 

II. Обща администрация

Бюлент Дахилов - Директор на дирекция „АПИО”
Айтен Елиманова - Главен експерт „ГРАО”
Джанел Алиева - Младши експерт „ГРАО”
Светлана Георгиева - Главен юрисконсулт
Даниела Милчева - Младши експерт „Връзки с обществеността”
Цветелин Цанев - Младши експерт „ОМП”
Елис Зайкърова - Главен експерт „БФТРЗФК”
Силвия Петрова - Счетоводител
Фикрие Хасанова - Главен специалист - касиер и работна заплата
Нефисе Наим - Специалист - касиер - домакин
Цветалина Маринова - Главен специалист „Управление на чов. ресурси”

 

III. Специализирана администрация

Стефан Калинов - Директор на дирекция „СА”
Ергин Чакъров - Старши експерт - инвеститорска дейност
Хюлия Мехмед - Младши експерт - еколог
Зелиха Раимова - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Десислава Друмева - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Айдън Касим - Главен експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Гюлтен Садъкова - Главен експерт „Земеделски дейности”
Ширин Шабанова - Главен експерт „Общинска собственост”
Ивайло Иванов - Главен експерт „Управление на проекти”
Стела Любенова - Младши експерт „Обществени поръчки”
Здравко Вутов - Началник - отдел „ПКТО”
Рахми Ахмедов - Главен специалист - документация
Надие Карагьозова - Секретар на МКБППМН - Кубрат
Есин Мехмедова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Джахиде Юсуфова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Гюлюмсер Сюлейманова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Нефисе Фетова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Айтен Хюсеинова - Специалист „Техническо обслужване”
Наалян Сали - Старши специалист „Техническо обслужване”
Севгинар Шюкри - Специалист „Техническо обслужване”
Нихал Кедикова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Гьонюл Хасан - Главен специалист „Техническо обслужване”

 

IV. Директори и управители

Метин Барзат - Директор на Дом за стари хора с. Тертер
Ахмед Камбер - Директор на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат
Танжу Фетта - Управител на ДЦПЛУ гр. Кубрат
Кенан Сюлейманов - Управител на Център за общ. подкрепа гр. Кубрат

 

 

 

I. Ръководство

Евгени Генев - Ръководител на звено за вътрешен одит
Пламен Христов - Кметски наместник - с. Каменово
Николай Иванов - Кметски наместник - с. Тертер

 

II. Звено за подпомагане работата на Общински съвет-Кубрат

Елис Софта-Мехмед - Юрисконсулт
Бюргюл Басри - Младши експерт

 

III. Обща администрация

Бюлент Дахилов - Директор на дирекция „АПИО”
Тюркян Татар-Ибрям - Началник - отдел „ГРАО”
Айтен Елиманова - Главен експерт „ГРАО”
Джанел Алиева - Старши експерт „ГРАО”
Зюхтю Зюхтиев - Младши експерт „ГРАО”
Светлана Георгиева - Главен юрисконсулт
Емре Хюсеинов - Младши експерт „ИСТ”
Ивелина Иванова-Костадинова - Технически сътрудник
Цветелин Цанев - Младши експерт „ОМП”
Фатме Атанасова - Технически изпълнител - архивар
Елис Зайкърова - Главен счетоводител
Айтен Осман - Счетоводител
Нериман Ахмедова - Счетоводител
Силвия Петрова - Счетоводител
Севил Селиманова - Счетоводител
Фикрие Хасанова - Главен специалист - касиер и работна заплата
Нефисе Наим - Старши специалист - касиер и работна заплата
Рахми Мехмедов - Главен специалист - домакин и документация
Цветалина Маринова - Главен специалист „Управление на чов. ресурси”

 

IV. Специализирана администрация

Стефан Калинов - Директор на дирекция „СА”
Теодора Мухтарова-Коцева - Специалист „ТСУ”
Ивайло Василев - Специалист „ТСУ”
Едис Даудов - Специалист „ТСУ”
Хюлия Мехмед - Старши експерт - еколог
Ергин Чакъров - Старши експерт - инвеститорска дейност
Зелиха Раимова - Главен експерт „Местни данъци и такси”
Десислава Друмева - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Хюля Топал - Счетоводител
Бахар Ибрахимова - Специалист „Местни данъци и такси”
Айдън Касим - Главен експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Белкъс Рашидова - Гл. експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Гюлтен Садъкова - Главен експерт „Земеделски дейности”
Ширин Шабанова - Главен експерт „Общинска собственост”
Даниела Милчева - Младши експерт „Общинска собственост”
Ивайло Иванов - Главен експерт „Упр. на проекти и общ. поръчки”
Стела Любенова - Старши експерт „Упр. на проекти и общ. поръчки“
Айфер Ахмед - Младши експерт „Европейски проекти”
Здравко Вутов - Началник - отдел „ПКСДТО”
Надие Карагьозова - Секретар на МКБППМН - Кубрат
Даниела Костадинова - Специалист „Социални дейности“
Онур Зайкъров - Специалист „Социални дейности“
Есин Мехмедова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Севджан Исмаилова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Джахиде Юсуфова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Гюлюмсер Сюлейманова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Сехер Халилова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Айтен Хюсеинова - Специалист „Техническо обслужване”
Емел Ремзиева - Специалист „Техническо обслужване”
Бехидже Инел - Главен специалист „Техническо обслужване”
Наалян Сали - Главен специалист „Техническо обслужване”
Севгинар Шюкри - Старши специалист „Техническо обслужване”
Нихал Кедикова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Гьонюл Хасан - Специалист „Техническо обслужване”
Синан Хасанов - Специалист „Техническо обслужване”
Антоанета Стоянова - Главен специалист „Техническо обслужване”
Радослав Стойков - Технически изпълнител - връзки с обществеността

 

V. Директори и управители

Метин Барзат - Директор на Дом за стари хора с. Тертер
Ахмед Камбер - Директор на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат
Танжу Фетта - Управител на ДЦПЛУ гр. Кубрат
Кенан Сюлейманов - Управител на Център за общ. подкрепа гр. Кубрат

 

 

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ