Покана за изразяване на интерес за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Община Кубрат кани потенциални кандидати за участие в подбор на персонал за осъществяване на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни групи.“, създадена във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

 

 

Покана за изразяване на интерес за провеждане на подбор на персонал по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат” Версия за Acrobat Reader
Обява за провеждане на подбор на персонал по проекта Версия за Acrobat Reader
Процедура за провеждане на подбор на персонал по проекта Версия за Acrobat Reader
Описание на услугите за ранно детско развитие и на работните позиции по проекта Версия за Acrobat Reader
Завление за участие в подбор Версия за Microsoft Word
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад