Начало » Избори за ЕП и НС

 

Избори за ЕП и НС

Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом 37А", ет. I, стая №108

Телефон: 084 618 288

Председател: 0888 588 301

Секретар: 0894 674 679

Ел. поща: rik18@cik.bg

Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


Заповед № 379 / 20.05.2024 г. на кмета на община Кубрат за промяна на адрес на избирателна секция № 181600002 - с. Беловец в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 20.05.2024 г., 17:23 ч.
Заповед № 339 / 07.05.2024 г. на кмета на община Кубрат за определяне местата на територията на община Кубрат за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 07.05.2024 г., 17:00 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 26.04.2024 г., 09:00 ч.
Заповед № 310 / 25.04.2024 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 26.04.2024 г., 09:00 ч.
Заповед № 266 / 16.04.2024 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Кубрат за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 17.04.2024 г., 13:47 ч.
Заповед № 265 / 16.04.2024 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на Община Кубрат за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., публ. на 17.04.2024 г., 14:07 ч.

Избирателен списък - част I
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 9 юни 2024 г. - публ. на 25.04.2024 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Избирателен списък - част II
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент
от Република България на 9 юни 2024 г. - публ. на 07.05.2024 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600028
с. Юпер

Избирателен списък
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
- публ. на 25.04.2024 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

 

1. В срок до 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината или кметството собственоръчно подписано.

 

2. В срок до 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 26-ЕП), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината или кметството по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.

 

3. В срок до 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 30-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 

4. В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината или кметството по образец Заявлението (Приложение № 16-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.

 

5. В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително гражданин на друга държава-членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление (Приложение № 19-ЕП) по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс до Кмета на общината или кметството.

 

6. До 03.06.2024 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 30-ЕП) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

 

1. До 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително кандидатите за членове за Народни представители, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на общината или кметството собственоръчно подписано.

 

2. До 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 27-НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметството по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.

 

3. До 25.05.2024 г. - 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 31-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 

4. В периода от 29.04.2024 г. до 01.06.2024 г. до 17,00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на общината или кметството по образец Заявлението (Приложение № 17-НС), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.

 

5. До 03.06.2024 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 31-НС) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 


СПРАВКИ И УСЛУГИ ОТ ГД ГРАО ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. за всички избиратели.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

 


Официален сайт на Централна избирателна комисия
Изборни книжа
Принципни решения
Машинно гласуване
Въпроси и отговори
Разяснителна кампания
Гласуване извън страната
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Електронен портал на ГД ГРАО - Регистрация за гласуване по настоящ адрес
Указ № 103 на Президента на Република България за определяне на наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на изборите за народни представители на 09 юни 2024 г.
Указ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.
Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.
ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК
Изборен кодекс