Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат в качеството си на Бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 “Бъдеще за децата в община Кубрат”, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+)

ОБЯВЯВА,

че от 20.05.2024 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ за дейностите по Специфична цел 3 - Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги.

Работата на специалиста е ангажирана с дейностите по проекта, както следва:

• Предоставяне на услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; интегрирани здравни, социални и образователни услуги за родители и деца от уязвими групи;

• Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

• Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

• Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;

• Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в община Кубрат“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец);

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено висше образование.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ ще бъде сключен трудов договор на непълен работен ден за периода до 11.11.2025 г.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Медицинска сестра“ по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в община Кубрат“ се подават от 20.05.2024 г. в сградата на Община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Срокът за подаване на документи е до 17:00 часа на 27.05.2024 г.

Обява
Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността „Медицинска сестра“.Община Кубрат в качеството си на Бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 “Бъдеще за децата в община Кубрат”, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+)

ОБЯВЯВА,

че от 20.05.2024 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжността „Психолог“ за дейностите по Специфична цел 3 - Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги.

Работата на специалиста е ангажирана с дейностите по проекта, както следва:

• Предоставяне на услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; интегрирани здравни, социални и образователни услуги за родители и деца от уязвими групи;

• Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

• Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

• Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;

• Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Психолог“ по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в община Кубрат“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец);

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено висше образование.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Психолог“ ще бъде сключен трудов договор на непълен работен ден за периода до 11.11.2025 г.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Психолог“ по проект № BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в община Кубрат“ се подават от 20.05.2024 г. в сградата на Община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Срокът за подаване на документи е до 17:00 часа на 27.05.2024 г.

Обява
Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността „Психолог“.