Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат в качеството си на Бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0004 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран чрез Европейския съюз

ОБЯВЯВА,

че от 04.01.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“.

Работата на специалиста е ангажирана с дейностите по проекта, както следва:

- Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

- Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;

- Организиране на дейностите по предоставянето на услугите лична помощ и асистентска подкрепа;

- Провеждане на разяснително-информационна дейност;

- Посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент;

- Извършване на мониторинг на услугите асистентска подкрепа и лична помощ; - Посещения на място в домовете на потребителите;

- Изготвяне на отчети за броя на ползвателите по възраст, местоживеене и брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане;

- Упражняване на контрол при предоставяне на разкрити и функциониращи социални услуги делегирани от държавата дейности на територията на съответната община Кубрат.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност Сътрудник „Социални дейности“ по проект № BG05SFPR002-2.002-0004 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец);

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено висше образование.

С одобрения кандидат за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“ ще бъде сключен трудов договор на 8 часов работен ден за периода от 16 месеца.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност Сътрудник „Социални дейности“ по проект № BG05SFPR002-2.002-0004 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат“ се подават от 04.01.2023 г. в сградата на Община Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. Срокът за подаване на документи е до 17:00 часа на 20.01.2023 г.

Заявление за участие в подбор за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“.