Начало » Административно обслужване » Комплексно административно обслужване

 

Комплексно административно обслужване

Предизвикателства, пред които е изправена нашата администрация с влезли в сила промени в АПК /ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г./, налагат цялостна промяна в начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на Община Кубрат са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на комплексно административно обслужване /КАО/. Община Кубрат тръгва към изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване.

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Кубрат.

 

Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

- предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;

- повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности;

- намаляване на административната тежест;

- намаляване на възможностите за корупционни практики;

- приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса.

 

Подаването на искането за заявяване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образци за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Административно обслужване”, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: f-office@kubrat.org.

2. Чрез изпращане на попълнения образец по пощата или куриер.

3. Чрез подаване на документа в Центъра за административно обслужване /ЦAO/ на Общината.

Административната услуга се заплаща в брой в ЦАО или по банков път. Пълна информация за банковите сметки и кодове за вид плащане. Гражданите могат да получат индивидуалния административен акт на мястото, където е заявен, на посочен от тях адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя. Копие от платежния документ се прилага към заявлението. Административният акт може да бъде получен и по електронен път съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

С въвеждането на I етап на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги, извършвани от Община Кубрат, да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на Общината.

 

Изпълнението дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

 

 

 

 

БЛАНКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението Версия за Microsoft Word
Искане за издаване на удостоверение за наследници Версия за Microsoft Word
Протокол за отразяване на устно заявена услуга Версия за Microsoft Word
Заявление за услугата пред административния орган, който участва в КАО Версия за Microsoft Word