Начало » Административно обслужване » Селско стопанство и екология

 

Селско стопанство и екология

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Заявление Информация
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Заявление Информация
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения Заявление Информация
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Заявление Информация
Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда   Информация
Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/   Информация
Уведомление за инвестиционно предложение Заявление Информация
Годишна такса за притежаване на куче   Информация
Талон за регистрация на куче Заявление Информация
Издаване на констативен протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007