Начало » Общински справочник » Регистър на търг. дружества с общ. участие и общ. предприятия

 

Регистър на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия

 

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала

 

1. ВиК “Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат

Управител: Самир Джавдет

Седалище: 7300 гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 80

Тел.: 0848 / 72641

Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните и канализационни системи, вкл. пречиствателни станции и всички др. дейности и услуги.

 

2. "Многопрофилна болница за активно лечение - Кубрат" ЕООД гр. Кубрат

Управител: д-р Леман Балканджиева

Седалище: 7300 гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 12

Тел.: 0848 / 73223

Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ и диагностика, лечение, периодично наблюдение, рехабилитация на болни.

Интернет: http://mbalkubrat.free.bg/

 

3. "Кубратска гора" ЕООД гр. Кубрат

Управител: инж. Хасан Хасанов

Седалище: 7300 гр. Кубрат, ул. "Стара планина" № 2

Тел.: 0848 / 72315

Предмет на дейност: Управление, стопанисване и ползване на общински горски фонд.

Интернет: http://www.kubratskagora.com

 

 

Регистър на общинските предприятия

 

1. Общинско предприятие “Социални услуги” гр. Кубрат

Директор: Ахмед Камбер

Седалище: 7300 гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 1

Тел.: 0848 / 72045

 

2. "Дом за стари хора" с. Тертер, общ. Кубрат

Директор: Метин Барзат

Тел.: 08448 / 2120