Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.09.2017 г.

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет. Към предварително обявените 8 точки бе добавена още една. Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Утвърден бе списък на пътуващите учители, имащи право на транспортни разходи, за учебната 2017-2018 г., който съдържа 51 имена. За представител на община Кубрат в Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водснабдяване - Дунав" ЕООД в Разград бе определен Алкин Неби - кмет на община Кубрат, а за негов заместник - Хюсеин Юмеров - председател на общинския съвет.
   Следващите три докладни, които бяха приети, бяха за одобряване на подробен устройствен план - парцелиран план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ "Емил Стефанов Дочев - 62" в землищата на селата Юпер, Звънарци, Бисерци, Мъдрево и Севар в община Кубрат.
   Общинският съвет отговори на призива за помощ на община Кресна, като предостави 2 000 лева от бюджета на община Кубрат. Дадено бе съгласие СНЦ "Местна инициативна група Завет - Кубрат" да изтегли банков кредит от "Първа инвестиционна банка" АД, клон Разград в размер на 80 000 лева за срока на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
   Накрая общинския съветник Ива Димитрова прочете отчет за инициираната акция за почистване на Кубрат.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.09.2017 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.09.2017 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.09.2017 г.

Назад