Секретарят на МКБППМН - Кубрат с призив-послание към учениците за новата учебна година

„Училището - дом на знанието, на приятелствата и най-хубавите спомени.
Бъди в час, не отсъствай без причина!”


   Скъпи ученици,
   Училището е важна образователно-възпитателна институция, в която прекарвате голяма част от времето си. Има дни и ситуации, когато в него възникват конфликти и напрежение на всички нива (ученици-ученици, ученици-учители, ученици-родители, учители-родители).
   Подготвихме тази книжка - малък ориентир за теб, която да те улесни как да постъпиш, когато си несигурен, каква помощ да потърсиш и от кого. Тя съдържа още информация, която е ценна и полезна.
   Бъди добрият пример!
   Бъди добрият приятел!
   Бъди най-добрият ученик!

   Скъпи ученици, за да бъде учебната година успешна и наситена с хубави спомени, спазвайте няколко златни правила:
   • бъди в час, не отсъствай без причина;
   • спазвай училищния правилник и правилата изработени от класа в класната стая;
   • отнасяй се с уважение към учителите и връстниците;
   • не решавай възникнали конфликти чрез насилствени методи;
   • участвай пълноценно в училищния живот;
   • бъди активен в клас, дискутирай, коментирай – бъди част от промяната за по-добра училищна среда;
   • при възникнали проблеми обърни се към класния ръководител и училищното ръководство ;
   • емоционалните проблеми и притеснения сподели с училищния психолог или педагогическия съветник на училището;
   • ако си свидетел или жертва на агресия или насилие в училище незабавно уведоми УКБППМН (училищна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните). Всяко училище има такава комисия;
   • информирай родителите си редовно - какво се случва в училище;
   • привличай ги за участие в училищния живот. Родителите и семейството трябва да работят заедно за по-доброто благополучие на децата;
   • през голямото междучасие бъди инициатор на занимания, които обхващат повече деца и се забавлявай;
   • докато си на училище, общувай колкото се може повече с учителите и учениците – това обогатява и развива взаимоотношенията, изгражда приятелства и доверителни връзки;
   • участвай в училищни проекти и в групи по интереси. Работата в екип помага за развитие на социалните умения и развива ключови компетентности, сплотява и укрепва приятелства;
   • ще има моменти, когато няма да си съгласен с мнението на възрастните или връстниците, приеми различията с разбиране и толерантност;
   • невинаги и твоето мнение ще получава подкрепа, това не трябва да те обижда и наранява - най-приемливи са онези мнения и идеи, които носят полза за повече хора - подкрепи ги;

   Скъпи ученици,
   Имайте наситени с хубави емоции моменти в родното училище!
   Бъдете част от позитивната енергия на училищното пространство и участвайте ежедневно за неговата положителна промяна!

   Д-р Надие Карагьозова – секретар на МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат с призив-послание към учениците за новата учебна година Секретарят на МКБППМН - Кубрат с призив-послание към учениците за новата учебна година Секретарят на МКБППМН - Кубрат с призив-послание към учениците за новата учебна година

Назад