Съобщение по проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП - гр. Кубрат и ДСП - с. Бисерци“

   На 21.08.2017 г. община Кубрат сключи тристранен договор за сътрудничество с рег.№ РД 04 – 161 / 21.08.2017 г., с Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика и фирма „БИС“ ООД за извършване на:
   - Доставка и монтиране на оборудване по проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Кубрат и Домашен социален патронаж - с. Бисерци“.
   Общата стойност на проекта е 29 100.00 лв., като 26 190.00 лв. ще бъдат изплатени от Фонд „Социална закрила“ и 2 910.00 лв. от Община Кубрат.
   С реализирането на проектните дейности ще бъде постигната общата цел на проекта: Подобряване, обновяване и модернизиране на съществуващата материална база за приготвяне на храна за уязвими лица от община Кубрат.
   Като резултат от изпълнение на дейността, се очаква:
   - повишаване качеството и ефективността на предоставяните услуги за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социални услуги, свързани с предоставяне на готова храна;
   - подновена материално-техническата база и осигурени оптимални условия за функционирането на услугата, постигане на по-добра рентабилност и по-високо качество на храната, както и намаляване на нейната себестойност.

От екипа за управление на проекта

 

Назад