Информация за напредъка на проект „Подкрепа за независим живот”

   Община Кубрат продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Подкрепа за независим живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   По проекта е разкрит Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, където се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, провеждат се супервизии на личните асистенти и се осигурява мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите с цел придобиване на умения за посрещане на базисни нужди и преодоляване на социалното изключване извън работното време на личния асистент и след приключването на Проекта.
   От началото на изпълнението на дейностите до настоящия момент:
   - Центърът е предоставил интегрирани услуги на 104 потребителя като грижи за тях полагат общо 72 лични асистенти и 4 медицински лица.
   - Усвоените средства от началото на проекта възлизат на 378 107,17 лв.
   - Проведени супервизии на персонала, предоставящ социални услуги - 71 ЛА.
   - Мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства – 200 потребители.
   Ежемесечно медицинско консултиране на потребителите от целевите групи по проекта.
   Социалните работници към Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, извършват ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга.
   Всички услуги, които се предоставят по проекта ще продължат до 31.12.2017 г., когато приключват дейностите по проект „Подкрепа за независим живот“.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура - Август 2017 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад