Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград

   Публикувана Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград, издадена на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка със сключване на доброволни споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

 

 

Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград Версия за Acrobat Reader

 

Назад