Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.07.2017 г.

   На 31.07.2017 г. се проведе поредното заседание на Общински съвет - Кубрат. Бяха разгледани 12 броя докладни записки. Първо бе направено изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Допълнена бе Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2017 г., които община Кубрат има намерение да продаде. Те са в землищата на селата Звънарци, Точилари, Брестовене и Бисерци. Сключен бе нов петгодишен договор за управление на общински имот за нуждите на Министерство на правосъдието - Районна служба „Изпълнение на наказанията“ - Разград. С 13 гласа „за“ бе прието отдаването под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот, общинска собственост, за здравни дейности за срок от 5 години.
   Общинските съветници дадоха съгласието си за промяна на начина на трайно ползване на два имота - публична общинска собственост. Те се намират в землищата на с. Божурово и от водоеми стават рибарници. Разсрочени бяха задълженията на „Хан Кубрат“ АД в размер на 57 703,07 лв. със срок на погасяване 36 месеца.
   За учебната 2017/2018 г. за средищни училища бяха определени СУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Кубрат и ОУ „Св. Климент“ в с. Юпер.
   Решено бе още да се опрости задължението - дължим ДДС на Илия Георгиев Василев от с. Тертер, в размер на 44 587 лв.
   Без проблеми бяха приети и двете допълнителни докладни записки - за частично изменение на подробните устройствени планове на с. Бисерци - публична общинска собственост и на с. Севар - частна общинска собственост.

 

Назад