Община Кубрат спира приема на документи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

   С писмо изх. № 90-05-636 от 05.07.2017 г. г-н Николай Нанков – Министър на регионалното развитие и благоустройство уведомява кметовете на всички общини в Република България, че се преустановява приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.
   Към настоящия момент с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2 022 сгради на територията на Република България, които имат сключен договор за целево финансиране.
   Предвид факта, че допълнителен финансов ресурс не е одобрен се преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД.
   Предвид гореизложеното Община Кубрат прекратява приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.
   След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

 

 

Писмо изх. № 90-05-636 от 05.07.2017 г. г-н Николай Нанков – Министър на регионалното развитие и благоустройство Версия за Adobe Acrobat

 

Назад