Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2017 г.

   В делови порядък бяха разгледани и приети всичките 21 докладни записки на провелото се редовно заседание на Общинския съвет в Кубрат.
   Първо бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Приети бяха и изменения на Наредба № 15 за управление на общинските пътища и на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кубрат.
   Обявени бяха за продажба чрез публичен търг и с тайно наддаване имоти от общинския горски фонд: 11 в землището на с. Савин, 26 в Кубрат, по 1 в с. Беловец и в с. Точилари. Приета бе и докладната, свързана с разпореждане с общинския поземлен фонд. С разпореждане с незастроени имоти в селата Беловец, Бисерци, Божурово и Мъдрево бяха приети 5 докладни, а с продажба на урегулирани поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата Беловец, Мъдрево и Бисерци - 3 докладни. Ще се извърши продажба на автомобили на „Кубратска гора“ ЕООД, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
   Разсрочени бяха задълженията за местни данъци и такси на „Елпром Елин“ АД и кооперация „Битус“. За представител на община Кубрат в Сдружение с нестопанска цел „Лудогорие Еко“ бе избран кметът Алкин Неби. Приет бе годишният финансов отчет за 2016 г. на ОФК „Кубрат - 2016“.

 

Назад