Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.05.2017 г.

   С две съобщения на председателя на местния парламент в Кубрат Хюсеин Юмеров започна последното заседание. Първо бе оповестено решението за образуване на нова група от петима съветници „Бъдеще за Кубрат“ с председател и говорител д-р Хюсеин Карасюлейман. После бе съобщено, че общинската съветничка Нуржихан Арифова-Мехмед е приета за член на групата на общинските съветници от ДПС.
   Разгледани и приети бяха 14 докладни записки. Прието бе изменение на Решение №108 за увеличаване размера на предоставения на МИГ „Завет - Кубрат“ временен безлихвен заем от 15 000 лв. на 25 000 лв. Приета бе програмата за управление за периода 2017 - 2019 г. на кмета на Кубрат Алкин Неби.
   Дадено бе предварително съгласие за право на прокарване през имоти - общинска собственост и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцелиран план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Емил Стефанов Дочев - 62“ на територията на община Кубрат - землищата на селата Юпер, Звънарци, Бисерци, Мъдрево и Севар. Определени бяха маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем, без търг или конкурс за една стопанска година /2017 - 2018/. Решено бе да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот в с. Каменово с площ 7 114,00 кв. м., с начална тръжна цена 50 000 лв. Едностранно бе прекратен договорът за отдаване под концесия на микроязовир „Юпер“, по вина на концесионера.
   Приети бяха годишните финансови отчети за 2016 г. на В и К „Меден кладенец” ЕООД и „МБАЛ - Кубрат” ЕООД. Дадено бе съгласие за кандидатстване на община Кубрат през фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашните социални патронажи в Кубрат и с. Бисерци” и осигуряване на съфинансиране по проекта.
   Единодушно бе приета и допълнителната докладна - удостояване с награда „Зрелостник на годината” и парична премия, в размер на 100 лв. на Мелиса Радославова и Цветелина Тодорова от випуск 2017 г. на СУ „Христо Ботев” в Кубрат.

 

Назад