Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”

   Община Кубрат – бенефициент по Проекта за социално включване за извършване на СМР по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат” - Заем от Световна банка №:7612 – BG, уведомява че в проведената процедура са подали тръжни предложения „Лидер-строй ВТ“ ЕООД, гр. Павликени с предложена цена 101171,16 лв. и срок за изпълнение – 90 календарни дни, „Лазарета“ ООД, гр. Русе с предложена цена 86565,78 лв. и срок за изпълнение – 100 календарни дни; „Стройкорект“ ООД, гр. Тутракан с предложена цена 88680,82 лв. и срок за изпълнение – 120 календарни дни.
   Предложението на „Лидер-строй ВТ“ ЕООД е отхвърлено, като мотивите за това са: фирмата не е била главен изпълнител през последните три години на поне два строителни обекта от същия вид и обем като този предмет на търга и не са представени доказателства за адекватен оборотен капитал по договора (достъп до кредитна линия и др. налични финансови средства, вкл. собствени), удостоверена със справка, издадена от оферента.
   На първо място е класирано тръжното предложение на „Лазарета“ ООД, гр. Русе с предложена цена 86565,78 лв. и срок за изпълнение – 100 календарни дни.
   На 28.09.2011 г. Община Кубрат е сключила договор с „Лазарета“ ООД, гр. Русе за сумата от 86565,78 лв.

 

Назад