Нов председател на общинския съвет в Кубрат

   Изненадващо започна поредното редовно заседание на Общинския съвет в Кубрат. В самото начало оставка подаде неговият председател д-р Хюсеин Карасюлейман и се премина към нов избор. Направени бяха три предложения - Душка Петрова от ПП „ГЕРБ“, Хюсеин Юмер от ДПС и д-р Ибрахим Яхов от ДПС, който обаче си направи отвод.
   След тайно гласуване за председател на Общинския съвет бе избран Хюсеин Юмер с 14 гласа. Той е на 32 години, семеен, с две деца. Завършил е Стопанската академия „Димитър Ценов“ в Свищов със специалност „Финансов мениджмънт“. Втора година е общински съветник от ДПС. Има собствен бизнес. Душка Петрова получи 6 гласа, а една бюлетина бе обявена за недействителна.
   След това, под ръководството на новия председател продължи деловата работа по дневния ред, в който за разглеждане бяха предложени 11 докладни записки. Одобрена бе общата численост и структура на общинската администрация от 80,50 щатни бройки и на заетите във функциите и дейностите в Община Кубрат от 41 щатни бройки. Приета бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2017 г. в приходната и разходната част в размер на 83 348 лв. Приети бяха Стратегия за подкрепа и личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2017 - 2018 г. и годишен план на дейностите.
   Разрешено бе ползването на дървесина от общинския горски фонд, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД за задоволяване нуждите на общинските бюджетни структури, читалища, църкви и джамии в размер на 2 000 пространствени куб. метра. Прието бе отдаването под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ чрез търг с тайно над даване. На 10 бе определен броят на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и минималните и максималните цени на километър за превоз на пътници за 2017 г.

 

 

 

Нов председател на общинския съвет в Кубрат Нов председател на общинския съвет в Кубрат Нов председател на общинския съвет в Кубрат

Назад