Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.03.2017 г.

   Делово и експедитивно премина поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат. От предварително обявените 13 докладни записки бе оттеглена една - за едностранното прекратяване на Договора за отдаване на концесия на микроязовир „Юпер“.
   Одобрени бяха бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и Годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Кубрат за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. Приета бе Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община Кубрат и бе упълномощен кметът на общината да сключи договор с „Екоколект“ АД - София за организиране на дейността по нейното изпълнение за срок от пет години.
   На новосъздадения Център за обществена подкрепа бяха предоставени безвъзмездно три апартамента в Ученическото общежитие за срок от 3 години. Приет бе протокол на собствеността на активите - ВиК системите и съоръженията между държавата и Община Кубрат. Решено бе да се закрие една щатна бройка - координатор грижи за възрастни хора в общността от структурата на ОП „Социални услуги".
   Удължени бяха сроковете на договорите на управителите на „Меден кладенец“ ЕООД - инж. Румен Петков с 6 месеца и на „Кубратска гора“ ЕООД - инж. Хасан Хасанов с 3 години. Общинският съвет упълномощи кмета Алкин Неби да представлява община Кубрат в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД - Разград. За представител на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет - Кубрат" бе избран Шакир Шакир от общинската администрация.
   Накрая единодушно бе приет отчетът на общинския съвет и неговите комисии за периода юли - декември 2016 г.

 

Назад