Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017 - 2018 г.

   Община Кубрат уведомява всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ, че в срок до 10 март 2017 г. ще се приемат заявления за наемане на пасища, мери по реда на чл.37И от закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от 5 стопански години, считано от 1 октомври 2017 г.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip

 

Назад