Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.02.2017 г.

   В селата Звънарци, Мъдрево и Каменово в община Кубрат местните кметове Хюсние Расимова, Салим Мустафа и Светлан Бонев са вписани в кандидат-депутатски листи за предстоящите избори за народни представители в 44-то Народно събрание. Поради това на тяхно място бяха предложени от председателя на групата съветници от ДПС д-р Ибрахим Яхов и избрани временно изпълняващи длъжността кмет в тези села. В Звънарци това е Алисе Незирова, в Мъдрево - Фатме Юсеин и в Каменово - Катерина Василева. Те ще бъдат кметове от 28.02.2017 г. до обявяване на резулатите от изборите.
   На сесията бяха разгледани и единодушно приети още 10 докладни записки. Направено бе изменение и допълнение на Наредба № 3 за търговската дейност на територията на общината. Приети бяха Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 - 2020 г. и Общински план за младежта за 2017 г., в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 - 2020 г./. Приети бяха и отчетите за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на общината и за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
   Определени бяха пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017 - 2018 г. Решено бе да се отдадат под наем на общински имот за изграждане на електронно съобщително съоръжение на предприятия, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги в землището на с. Задруга и под аренда чрез публично оповестен конкурс на земеделска земя в землището на с. Савин.
   Утвърден бе нов капацитет на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и ученическо хранене, предоставяни от ОП „Социални услуги“ - Кубрат. Това включва 500 души - общ брой потребители, от които 200 в Кубрат и по 100 в селата Севар, Бисерци и Мъдрево и 400 ученици в Кубрат.
   Решено бе общината да кандидатства с „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014 - 2020 г.“

 

Назад