Ще се приеме общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 - 2020 г.

   На 28.02.2017 г. от 14.00 ч. в ритуалната зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891 “ в Кубрат ще се проведе поредното редовно заседание на Общинския съвет. Ще бъдат разгледани 11 докладни записки. Те ще бъдат представени от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кубрат Орхан Мехмед.
   Първо ще бъде предложено изменение и допълнение на Наредба № 3 за търговската дейност на територията на община Кубрат.
   Ще се приемат общинска програма за енергийна ефективност за периода 2017 - 2020 г. и общински план за младежта за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 - 2020 г./
   Ще бъдат представени отчетите за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат за 2016 г. и за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Ще бъдат определени пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017 - 2018 г.
   Ще се обсъди отдаването под наем на общински имот за изграждане на електронно съобщително съоръжение на предприятия, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги и отдаването под аренда чрез публично оповестен конкурс на земеделска земя от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Савин.
   Ще бъде утвърден нов капацитет на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и ученическо хранене, предоставено от ОП „Социални услуги“ - Кубрат.
   Предстои общината да кандидатства по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“

 

Назад