Протокол от проведен II етап за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Публикуван протокол от проведен II етап за подбор на персонал за „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за Дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни групи.“

 

 

Протокол №2 от 06.02.2017 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад