Информация за ползвателите на общински полски пътища на територията на община Кубрат

   С Решение № 195 по Протокол № 21 от 18.01.2017 г. Общински съвет Кубрат е дал съгласие за предоставяне на общински имоти с НТП-полски пътища за стопанската 2016-2017 година на ползватели, в чиито масиви попадат, описани подробно в Приложения от №1 до №17.
   В Заповед № 36 / 30.01.2017 г. на Кмета на Община Кубрат са определени имотите, включени в масивите за ползване, съгласно подписано споразумение в съответното населено място, както и дължимите суми от ползвателите по землища.
   Договорите за стопанската 2016-2017 г. ще бъдат сключени след представяне на документ за извършено плащане.

 

 

Заповед №36 от 30.01.2017 г. на В. И. Д. кмет на община Кубрат Версия за Acrobat Reader
Приложения №№1 - 17 към Заповед №36 от 30.01.2017 г. Версия за Microsoft Excel

 

Назад