Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 18.01.2017 г.

   На първото за тази календарна година заседание на общинския съвет в Кубрат бяха разгледани и единодушно приети осем докладни записки. Преди това бяха оттеглени две от тях. Едната е за приемането на бюджета на община Кубрат за 2017 година.
   Тя бе оттеглена по искане на Комисията по бюджет и финанси за допълнително разглеждане. Другата бе за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда на установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. В дневния ред бе включена и една нова докладна записка.
   Първо бяха приети две нови наредби - Наредба № 30 за водене на Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Кубрат и Наредба № 31 за условията и реда за организиране на почасови съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Кубрат. Приета бе и Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.
   Утвърден бе списък на общинските жилища по своето предназначение. За отдаване под наем са предвидени 33 жилища, от които 29 са в Кубрат и по едно в селата Юпер, Бисерци, Тертер и Божурово. Едно от жилищата е резервно, едно - ведомствено, а жилища за продажба няма. Общинският съвет даде съгласието си за учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България за изграждане на козирка, навес за линейки, дизелов генератор и паркинг върху 200 кв. м. в общински имот в Кубрат и за предоставяне за безвъзмездно ползване за 7 години на част от общински имот за нуждите на СНЦ „Диабет - Кубрат“.
   Кметът на община Кубрат бе упълномощен да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, в размер на 229 475 лв. за обезпечаване на 50% от заявения размер на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група Завет - Кубрат“.
   Накрая бе дадено съгласие за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Кубрат за стопанската 2016 - 2017 година.

 

Назад