Информация за напредъка на проект „Подкрепа за независим живот”

   Община Кубрат продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Подкрепа за независим живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   По проекта е разкрит Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, където се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, провеждат се супервизии на личните асистенти и се осигурява мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите с цел придобиване на умения за посрещане на базисни нужди и преодоляване на социалното изключване извън работното време на личния асистент и след приключването на Проекта.
   От началото на изпълнението на дейностите до настоящия момент Центърът е предоставил интегрирани услуги на 102 потребителя като грижи за тях полагат общо 61 лични асистенти и 4 медицински лица.
   Социалните работници към Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда , извършват ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Също така се проследява, дали наетите лични асистенти и медицински лица изпълняват задълженията си като такива, съгласно длъжностната си характеристика.
   Провеждат се супервизии - групови и индивидуални с доставчиците на социални услуги където лицата имат възможност да се консултират относно срещани затруднения в работния процес и да получат насочване, към по-добри решения.Предоставят се мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност, както и медицинско консултиране на потребителите от целевите групи по проекта.
   Всички услуги, които се предоставят по проекта ще продължат до 31.12.2017 г., когато приключват дейностите по проект „Подкрепа за независим живот“.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад