Община Кубрат - партньор по проект „Приеми ме 2015”

   Проект „Приеми ме 2015” се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата „Приемна грижа” и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Проектът е с продължителност 28 месеца - до 31.03.2018 г., вкл., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 51 600 000 лв.
   Община Кубрат се включва в Етап 2 по проекта и през месец Ноември подписа Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Със стартирането на Етап 2 от 01.11.2016 г. се въвежда нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа” чрез екипи, сформирани на областен принцип.
   Реализирането на следващия етап на проект „Приеми ме 2015” ще осигури по-добро качество на живот на уязвими групи деца, ще насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемни семейства - във всяка община - партньор ще доразвие на по-ефективно специализирано ниво професията „Приемен родител”. На територията на Община Кубрат има девет приемни семейства, като към момента в тях са настанени десет деца.
   Развитието на услугата „Приемна грижа” и постигнатите резултати по проекта идентифицират необходимостта от нейното надграждане. Въвеждането на иновативни компоненти ще доведе до усъвършенстване на приемната грижа на общинско, регионално и национално ниво, до по-широк обхват на децата, нуждаещи се от приемна грижа, с оглед включването на определи целеви групи.
   През новия етап на проекта подкрепа и наблюдение ще осъществява Областен екип по приемна грижа в гр. Разград.
   „Приеми ме 2015” надгражда приключилия през 2015 година проект „И аз имам семейство” и целта му е да се увеличи качеството и обхвата на приемната грижа на територията на Р България.

 

Назад