Информационна конференция в Кубрат

   В спортната зала в Кубрат се проведе информационна конференция на тема „Генериране на идеи и прилагане на иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията“. Организатор бе СНЦ „Местна инициативна група Завет - Кубрат“.
   Конференцията се проведе във връзка с изпълняван проект по подмярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища, пенсионерски клубове, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, граждани.
   Форумът бе открит от председателя на УС на „МИГ - Завет - Кубрат“ Халиме Мехмедова. Приветствия поднесоха Нина Цонева и изпълнителният директор на МИГ-а Пламен Консулов. С мерките, включени в Стратегията за ВОМР на „МИГ - Завет - Кубрат“ и с индикативната годишна работна програма за 2017 г. запозна присъстващите експертът по прилагане на Стратегията Галя Драганова. Основна презентация по темата направи управителят на Областния информационен център - Разград Юлиан Данаилов. Имаше още практическа работа по групи, задаване на въпроси и полезна дискусия.

 

 

 

Информационна конференция в Кубрат Информационна конференция в Кубрат Информационна конференция в Кубрат

Назад