Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.11.2016 г.

   Още в първия си работен ден като кмет на Кубрат, на инж. агр. Красимир Великов се наложи да докладва 7 докладни записки на поредното редовно заседание на общинския съвет. Всичките общо 8 докладни бяха приети с пълно единодушие.
   Първо бяха приети две изменения на Решения № 158 и № 159 от протокол № 15 от проведеното заседание на 20.09.2016 г. Те касаеха даряването на финансови средства в размер на 24 000 лв. от „Кубратска гора“ ЕООД на община Кубрат. Приет бе План за действие на община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2016 - 2020 г. Приет бе и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината.
   Две решения бяха свързани с разпореждане с имот в землището на с. Божурово и с разрешение за изменение на Подробния устройствен план на Кубрат по предложения проект. Общинските съветници дадоха съгласието си за целево финансиране на „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД за закупуване на дълготрайни активи. В тях влизат парен котел за 23 576 лв. и рентгенова тръба за скенер за 12 600 лв.
   Решено бе общината да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“ по ОП РЧР 2014 - 2020 г. с проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“.

 

Назад