Съобщение за “Старт на кариерата” 2017

   Община Кубрат подаде заявка за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата” към Агенция по заетостта за максимално допустимия брой работни места за Общински администрации - 3 работни места. Заявката е одобрена по позиции, както следва:
   • За Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”, професионално направление “Администрация и управление” - 1 работно място;
   • За Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти и МДТ”, професионално направление “Икономика” - 1 работно място;
   • За Дирекция „Просвета, култура и техническо обслужване”, професионално направление “Педагогика” - 1 работно място.
   Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по заетостта.
   В срок до 18.11.2016 г. включително, кандидатите /младежи до 29 год./ подават в дирекция „Бюро по труда” - град Кубрат комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.
   След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодателя, регистрираните в дирекция „Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначени на трудово правоотношение в Община Кубрат за срок от 9 месеца, като заетостта на младите хора ще започне от началото на 2017 г.

 

Назад