Община Кубрат се присъединява към „Водоснабдяване - Дунав“ - Разград

   В Областна администрация - Разград се проведе извънреднозаседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - гр. Разград, ръководено от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията.
   На заседанието присъстваха кметовете на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, управителите на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД и ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат, кметът на община Кубрат инж. Бюрхан Исмаилов, както и зам.-кметът на общината инж. агр. Красимир Великов.
   По първа точка от дневния ред единодушно приеха решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - гр. Разград, чрез присъединяване на Община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от ВиК оператора „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих.
   По втора точка от дневния ред бе прието решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - гр. Разград, чрез присъединяване на Община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от ВиК оператора „Водоснабдяване“ Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат.
   Членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приеха решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871,72 лв. В точка 4 „други“ от дневния ред, бе обсъдена възможността за обявяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за консолидирана, с оглед членството на две общини от друга област. Следва да се проучат правните възможности за осъществяването.

 

Назад