Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.10.2016 г.

   След проведени дебати на редовното си заседание общинският съвет в Кубрат реши да бъдат разкрити нови длъжности в общинската администрация - заместник-кмет и три бройки в други дейности по спорта и физическата култура. Така общата численост в общинската администрация става 85 души, а заетите във функциите и дейностите в община Кубрат - 41.
   Не бе прието предложението на вносителя и председател на общинския съвет д-р Хюсеин Карасюлейман за повишаване на таксите за детските градини и детската ясла в града с 5 лева. Прието бе предложението на общинския съветник Душка Петрова таксите да бъдат съответно: за детските градини в града - 6% от минималната работна заплата /MPЗ/, за селата - 5% от MPЗ и за детската ясла - 25,00 лева. Така за детските градини увеличението е символично, а за яслата - остава досегашната такса.
   Направени бяха някои изменения и допълнения на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат, в раздела за таксиметровия превоз на пътници. Утвърдена бе нова структура на ОП „Социални услуги“ като се разкриха 5 нови щатни бройки. Определени бяха начините за ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на община Кубрат.
   Общинският съвет даде съгласието си за учредяване на договорна ипотека в полза на „ЕНЕРГО-ПРО - ПРОДАЖБИ“ АД, с обща площ на имотите 331,986 дка, които обезпечават сумата от 929 600 лева. Няколко докладни бяха свързани с имоти - общинска собственост в селата Задруга и Медовене. Общинските съветници дадоха съгласие за безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години за реализирането на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1891“ в Кубрат.
   Накрая кметът на община Кубрат бе упълномощен да подпише Запис на заповед за осигуряване на авансово плащане в размер на 20% по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кубрат.

 

Назад