Краен срок за плащане на местните данъци и такси за 2016 г. в Община Кубрат

   Община Кубрат уведомява всички данъкоплатци по Закона за местните данъци и такси (граждани и фирми), че на 31 октомври 2016 г. изтича срока за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.
   На данъчно задължените лица, които на са платили в срок задълженията си, се съставят актове за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. При неплащане на задължението в срок се преминава към принудително събиране от публичните изпълнители по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

Назад