Проекти за близо 3 милиона лева ще подпомогне „МИГ Завет-Кубрат“

   Проект на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ за 2 933 700 лв. одобри Министерството на земеделието и храните, съобщава вестник „Екип 7“. Финансовият ресурс е за реализирането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружението, която включва мерки за подобряване на социално-икономическата ситуация в 24 населени места на територията на двете общини.
   977 900 лв. допълнително ще бъдат отпуснати за текущи разходи по изпълнението на стратегията.
   Основната цел, заложена в нея, е да се подобри качеството на живот за хората и средата за бизнес, като се предвижда това да стане чрез финансова и експертна подкрепа за малки обществени и стопански проекти.
   По-голямата част от одобрените средства ще бъдат насочени за подпомагане на проекти на бизнеса, съобщи за „Екип 7“ кметът на Завет Ахтер Велиев.
   Представителите на частния сектор и публичните бенефициенти ще имат възможност да кандидатстват пред „МИГ Завет-Кубрат“ с проекти по мерките „Инвестиции в материални активи”, „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите” и „Развитие на стопанства и предприятия”. За постигане целите на стратегията е разработена и една специална мярка, извън Програмата, по която ще могат да се внасят проекти - „Партньорства за насърчаване на селската природа, самобитност, традиции и култура“.
   Предварителните разчети за разпределението на финансовия ресурс предвиждат най-много средства да отидат за проекти, свързани с инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - 28,50%. 27 на сто от парите ще се насочат към инвестиции в земеделски стопанства, за създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще бъдат заделени 18,00% от парите. За проекти, свързани с инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти се предвиждат 8,50% от отпуснатата сума, почти толкова - 8 на сто, ще отидат за партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа.
   6% от средствата ще се насочат към проекти по подмярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, а останалите 4 на сто към инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. Стратегията е одобрена на 31 август, предстои подписване на споразумение по проекта с Министерството на земеделието и храните. Изпълнението ще започне през октомври и ще приключи до 30 септември 2023 г.

 

Назад